Skriv ut siden

Om uforpliktende utspill

Kommentar Av artscenetrondheim (22.02.2014 13:45 | Sist endret: 14.07.2018 21:58)

I kommentarfeltet til Museet, siden sist (18.2.14) stiller kunstnerisk leder ved Teaterhuset Avant Garden Per Ananiassen spørsmål ved om hvorvidt ASTs oppfatning av armlengdesavstand-prinsippet i mediedekningen om kulturministerens henvendelse til ledelsen i Museene i Sør-Trøndelag, er fattet på feil grunnlag.

Flere meningsytrere i news-and-literature-allen-farrowkunstfeltet og media later til å sette likhetstegn mellom telefonhenvendelsen og SMSen som politisk styring og frykt for overmakta, men uansett hvor ønskelig det kan være for kunstfeltet å få bekreftet sin opplevelse av statlig instrumentalisering på generelt grunnlag, er det på langt nær sikkert, ei heller avklart, at det nettopp er denne telefonen og SMSen som bør stå som beviset på at vi opererer innenfor et kunstfelt med mange faglige og politiske interesser.

Det som derimot er tydeliggjort i denne mediesaken er, som AST poengterer, at det sikkerhetsnettet som man forventer skal finnes innenfor et representativt demokrati, for enkeltborgere eller samfunnsområder, viser seg å være gjeldende for kulturfeltet i denne spesifikke saken. Oppfølgingen, hele veien til Stortinget, kan sies å tydeliggjøre at samfunnets politiske organer tar armlengdesavstand-prinsippet på alvor; for om kulturministeren har forsøkt å misbruke sin posisjon eller direkte å blande seg inn i et museums utstillingsprogram, vil det altså kunne få konsekvenser for hennes rolle.

Per Ananiassen later i samme omgang til å savne at en aktør som AST i denne saken forsvarer museumsdirektørers autonomi, i dette tilfellet tidligere sjef ved Trondheim Kunstmuseum, og som Ananiassen skriver: “uavhengig om Kyander eventuelt har vanskelig for å være like tolerant overfor sine motstanderes ytringsfrihet.” Til det kan AST bekrefte at kommentaren 'Museet, siden sist' er et forsøk på å belyse alle kunstfeltets aktørers ytringsrett, noe som altså ikke ekskluderer museumssjefers rett til å ytre seg. Snarere tvert imot.

AST har derimot argumentert for at det forventes at museet ikke bryter allmenne prinsipper i institusjonens navn for å hindre samarbeidspartnere eller meningsmotstandere i å diskutere eller stille spørsmål ved de grep og strategier som kunstmuseet under den nå avgåtte direktøren har tatt.

Christer Dynna, tidligere direktør i khVERK (Tidskriftet Kunsthåndverk) påpeker på Trondheim Kunstmuseums facebookside (21.2.14) at Politisk debatt i ordinære massemedier regisseres av noe som heter «tilsvarsrett» og «samtidig imøtegåelse» (...). Det er et godt og demokratisk fundert prinsipp, og bør etterleves av enhver institusjon som inviterer til debatt.» Og videre at: «Når en institusjon flagger en så tydelig politisk debattvilje, tar det seg i et jubileumsår bedre ut om dette følges opp i institusjonens daglige praksis enn om utstilligsprogrammet gjennomføres med konvensjonell formidling - dvs. uten plass for alternative motargumenter fra dem som kunsten evnt. kritiserer eller som på annen måte er utpekt av institusjonen som kritikkverdig. (...)Å fremvise at det er full takhøyde på museet for debattens ulike aktører vil etter min mening berge den verdigheten Nasjonalmuseets direktør [Audun Eckhoff] ser kan gå tapt dersom det viser seg at Kyanders kritikk bare var et løsrevet, uforpliktende utspill signert av han selv.»

Ytringsrett fordrer som kjent ytringsansvar. I 'Museet, siden sist' viser AST til tidligere uheldige hendelser ved Trondheim Kunstmuseum fordi denne institusjonen er offentlig, hvis tillit skal kunne etterprøves, og hvis rolle er et ansvar overfor (alle deler av) en befolkning. Offentlige kulturinstitusjoner er per definisjon våre felles rom.7 Comments

Per Ananiassen: on 24.02.2014 17:40

Min kommentar til dette er at det er viktig å si høyt og tydelig ifra om hva som er akseptable henvendelser fra en statsråd til en kunstinstitusjon og hva som ikke er det. Jeg vil kun forsvare Pontus Kyanders autonomi. Grensen mellom en kunstmuseumsdirektøren som person og leder og Trondheim Kunstmuseums status som en offentlig støttet formidler av kunst, kan være vanskelig å dra og kan alltid diskuteres. Men i dette tilfelle med to henvendelser fra departementet og den sms'en det avstedkom, finner jeg det trist at AST ikke klarer å bare tydelig si fra om hvor grensen mellom politisk innblanding bør gå. Og det helt uten hensyn til en lederstil dere kritiserer. Og man kan diskutere det mulig problematiske i hans ytringer i forhold til hans rolle, men ikke hans rett til å si det. Når det gjelder tilsvarsrett (en programtekst er ikke et presseoppslag), blir det lattervekkende at dere og Dynna er bekymret på FrPs vegne, all den tid de hver uke får flere oppslag om sin politikk enn flere andre partier i Norge. Jeg håper noen andre kan ta del i denne debatten, jeg har sagt mitt.

Marius Meli: on 25.02.2014 18:19

ASTs redaksjon bestående av to personer lager en hovedsak på et innlegg i kommentarfeltet til en annen sak. I tillegg utstyrer de saken med et bilde av en mann som står på hodet når han leser. Forsøket på å latterliggjøre kommentarer gjennom overdreven eksponering av kritikk og spekulativ billedbruk, i dette tilfellet rettet mot Per Ananiassen, er et misbruk av redaksjonell makt som knapt inviterer ASTs lesere til å engasjere seg i debatter som foregår på nettstedet. AST bør ta oppgjør med sin egen redaktørskikk. Det er verdifullt med mange stemmer i Trondheims kulturliv noe AST være med på å ivareta.

Marit Kristine Flåtter: on 25.02.2014 19:27

Hei Marius Meli. AST har naturligvis valgt å ta de informasjonstette kommentarene til kunstnerisk leder ved Teaterhuset Avant Garden, Per Ananiassen, på alvor, og løftet tilbakemeldingene hans frem i oppfølgingskommentaren som du viser til. I sammenheng med saken som debatteres, med et forholdsvis snevert utspring - én telefonhenvendelse og én SMS - forstår vi diskusjonen som en prinsipiell debatt om ytringsrett, autonomi og politisk styring som relevante diskusjonstema. Alle ASTs kommentarer i denne saken understreker hvordan slike prinsippdebatter må være belagt med fakta om de skal kunne fungere og være fruktbare.

Illustrasjonen du reagerer på er ikke myntet direkte på Per Ananiassen som person, men henviser til hvordan en potensiell kunstpolitisk "skandale" har blitt snudd på hodet etter å ha eskalert med et minimalt utgangspunkt hva gjelder informasjon.
Marit/ArtScene Trondheim

Marius Meli: on 26.02.2014 07:14

Altså er bildet (av en forkjærte lesemåte) ikke av Ananiassen, men en illustrasjon av måten han og hans meningsfeller betrakter saken det debatteres om. Det gjør knapt ASTs billedvalg mer heldig, et valg som retter seg mot redaksjonens meningsmotstandere med en klar mangel på respektfull tone. I tillegg er leserne nå oppmerksomme på at kommentarer i kommentarfeltet på nettsiden kan bli kringkastet som hovedsak (med illustrasjon på idioti). At en redaktør ikke bruker kommentarfeltet på lik linje med sine meddebattanter men gir seg selv langt bedre plass på nettstedet er en tvilsom praksis. Metodene som AST bruker kan virke fortiende på eventuelle stemmer som er uenige med redaktøren.

Det er vanskelig å skille snørr og barter når samme person med rollen som billed- debatt- og tekstredaktør, samtidig har et sterkt engasjement i debatten. Desto viktigere blir det å vise respekt i behandlingen av sine meningsmotstandere, noe jeg håper AST vil gjøre i fremtiden.

Marit Kristine Flåtter: on 26.02.2014 09:46

Det vil være rart om profilerte kulturaktører skal måtte føle seg uthengt på grunnlag av at meningene de har ytret følges opp. Illustrasjoner som viser til at en mediasak er snudd på hodet forsøker ikke å antyde kvaliteter som idioti, men poengterer at media og meningsytrere i kunstfeltet i denne saken konkluderer i en sak som på langt nær er avklart, verre er det ikke.

Det at AST har lagt seg på en annen redaksjonell linje i denne saken enn andre medier, er bra for meningsmangfoldet i kunstfeltet regionalt. Den siste ukens vending i saken hvor det framkommer at direktøren har sprengt museets budsjetter, (og etter hva Adressa erfarer på flere millioner) og som direktøren selv sier i samme avis; Jeg ville gjort omtrent det samme på nytt, er eksempler på at denne saken har andre sider ved seg.

Marit/ ArtScene Trondheim

Marius Meli: on 26.02.2014 14:12

Jeg spekulerer ikke i Ananiassens sentimenter, men reagerer på grepene AST tar i møte med kritikere. Dette begrunner jeg med en beskrivelse av faktiske forhold. (Hva økonomistyring i Museene i Sør-Trøndelag har med ASTs redaksjonelle valg å gjøre er det vanskelig å begripe.)

Christer Dynna: on 14.01.2016 10:20

For ordens skyld: mitt innlegg på fb handlet om skriftlige formuleringer i museets programtekst, og ikke – slik det kan forstås av AST frie gjenbruk, for snart to år siden – om kritikken av departementets opptreden og rolleforståelse ved sine henvendelser til museet.
Jeg ville verdsatt det om AST hadde formidlet meg sin gjenbruk av innlegget jeg skrev på facebookveggen til Trondheim Kunstmuseum (for da hadde jeg fått en reell mulighet for i sanntid å bidra til «meningsmangfoldet», slik AST skriver de anser er «bra» for «kunstfeltet regionalt».

Add a comment:

*Required fields
Subscribe to comments RSS Feed